Hoppa till innehåll

Referenser

Forsskåhl, M., Lassus, J., Silén B. & Stolt, S. (red.). (2020). Modersmålsprovet i brännpunkten. Studentexamensprovet i modersmålet svenska på 2000-talet. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Geber, E. (2013). Kan vi bli bättre? De svenskspråkiga gymnasisternas framgång i studentexamen 2007-2012. Helsingfors: Svenska kulturfonden.

Hellgren, J. & Marjanen, J. (2020). Svenska och litteratur i slutet av årskurs 9 – Resultat av en utvärdering av lärresultat våren 2019. Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Hellgren, J. m.fl. (2019). Hur hanteras två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna. Resultat av en utvärdering i åk 1-6 läsåret 2017-18. Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Johansson, B. & Ring, A. S. (2019). Låt språket bära. Genrepedagogik i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. London: Routledge. 

Kronholm-Cederberg, A. (2009). Skolans responskultur som skriftpraktik. Gymnasisters berättelser om lärarens skriftliga respons på uppsatsen. Åbo: Åbo Akademis förlag.

Kronholm-Cederberg, A. (2005). Om skrivandets villkor. Unga människors berättelser om skrivandet i gymnasiet. Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. 

Pettersson, K. (2018). Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3. Lund: Studentlitteratur.

Rose, David & Martin, J.R (2013). Skriva, läsa, lära. Genre, kunskap och pedagogik. Stockholm : Hallgren & Fallgren.

Silverström, C. m.fl. (2016). Fokus på finlandssvenska elevtexter. Tankar om texter i modersmål och litteratur skrivna i årskurs 9 år 2014. Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering. Hämtad 20.9.2019 från https://karvi.fi/app/uploads/2015/09/KARVI_1915.pdf

Skolverket. (2019). Läslyftet i skolan. Hämtad 5.5.2019 från https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/5-las-skriv/alla/alla 

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society. The Development of Higher Psychological Processes. Ingår i M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman (red). Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Tjernberg, C. (2016). Skrivundervisning. Processinriktat skrivande i klassrummet. 

Utbildningsstyrelsen. Textgenrer i undersvisningen, https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/textgenrer-i-undervisningen

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society. The Development of Higher Psychological Processes. Ingår i M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman (red). Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Yassin Falk, D. & Skar G. B. (2020). Skrivbedömning och respons. Ingår i K. Forsling & C. Tjernberg (red.). Skrivundervisningens grunder. Malmö: Gleerups.

 

Search