Hoppa till innehåll

Referenser

Bergseth, L., Granath, C. & Sköld, J. (2020). Digital kompetens och källkritik i praktiken. Stockholm: Sanoma Utbildning.

Forsling, K. & Tjernberg, C. (red.). (2020). Skrivundervisningens grunder. Malmö: Gleerups.

Forsskåhl, M., Lassus, J., Silén B. & Stolt, S. (red.). (2020). Modersmålsprovet i brännpunkten. Studentexamensprovet i modersmålet svenska på 2000-talet. Hämtad 19.11.2021 från https://www.sls.fi/sv/utgivning/modersmalsprovet-i-brannpunkten. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Geber, E. (2013). Kan vi bli bättre? De svenskspråkiga gymnasisternas framgång i studentexamen 2007-2012. Helsingfors: Svenska kulturfonden.

Hellgren, J. & Marjanen, J. (2020). Svenska och litteratur i slutet av årskurs 9 – Resultat av en utvärdering av lärresultat våren 2019. Hämtad 10.8.2021 från https://karvi.fi/wp-content/uploads/2020/10/KARVI_1820.pdf Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Hellgren, J. m.fl. (2019). Hur hanteras två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna. Resultat av en utvärdering i åk 1-6 läsåret 2017-18. Hämtad 10.8.2021 från https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/karvi_0819-2.pdf. Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Håland, A. (2020). Skrivdidaktik i alla ämnen. Stockholm: Lärarförlaget.

Johansson, B. & Ring, A. S. (2019). Låt språket bära. Genrepedagogik i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. London: Routledge. 

Kronholm-Cederberg, A. (2009). Skolans responskultur som skriftpraktik. Gymnasisters berättelser om lärarens skriftliga respons på uppsatsen. Hämtad 10.8.2021 från https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/52546/KronholmAnnette.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Åbo: Åbo Akademis förlag.

Kronholm-Cederberg, A. (2005). Om skrivandets villkor. Unga människors berättelser om skrivandet i gymnasiet. Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. 

Matre, S., Solheim, R. & Otnes, H. (red.). (2021). Nye grep om skriveopplaeringa. Forskningsfunn och praksiserfaringar. Oslo: Universitetsforlaget.

Pettersson, K. (2018). Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3. Lund: Studentlitteratur.

Rose, David & Martin, J.R (2013). Skriva, läsa, lära. Genre, kunskap och pedagogik. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Shanahan, T., & Shanahan, C. (2008). Teaching Disciplinary Literacy to
Adolescents: Rethinking Content Area Literacy. Harvard Educational
Review, 78(1), s. 40–59. https://doi.org/10.17763/haer.78.1.v62444321p602101

Silverström, C. m.fl. (2016). Fokus på finlandssvenska elevtexter. Tankar om texter i modersmål och litteratur skrivna i årskurs 9 år 2014. Hämtad 20.9.2019 från https://karvi.fi/app/uploads/2015/09/KARVI_1915.pdf. Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering. 

Skolverket. (2019). Läslyftet i skolan. Hämtad 5.5.2019 från https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/5-las-skriv/alla/alla 

Smidt, J. (2009). Skrivande t och skrivandets syften – barns och ungas
vägar till olika ämnen. I Lorentzen, R.T., & Smidt, J. (red.) (2009). Det
nödvändiga skrivandet: om att skriva i förskolan och skolans alla ämnen. (1.
uppl.). Liber.

Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.

Statens medieråd (2022). MIK Sverige/Statens medieråd/ Hämtad 2.8.2022 från https://www.statensmedierad.se/

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society. The Development of Higher Psychological Processes. Ingår i M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman (red). Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Tjernberg, C. (2016). Skrivundervisning. Processinriktat skrivande i klassrummet. Stockholm: Natur & Kultur Akademisk. 

Utbildningsstyrelsen. Textgenrer i undersvisningen. Hämtad 10.8.2021 från https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/textgenrer-i-undervisningen. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. 

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society. The Development of Higher Psychological Processes. Ingår i M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman (red). Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Yassin Falk, D. & Skar G. B. (2020). Skrivbedömning och respons. Ingår i K. Forsling & C. Tjernberg (red.). Skrivundervisningens grunder. Malmö: Gleerups.

 

Search